Årsmöte Föreningen Kontakta och Bolagsstämma Kontakta Service AB

Datum 26 april på Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17  i Stockholm.

Kontakta välkomnar till årsmöte i Föreningen Kontaktas årsmöte och bolagsstämma i Kontakta Service AB. Du anmäler dig senast 23 april till tina.wahlroth@kontakta.se.  

Dagordning
Val av ordförande vid årsmötet

 1. Val av sekreterare vid årsmötet
 2. Val av två justeringspersoner
 3. Fastställande av röstlängd på årsmötet
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt;
  - fastställande av resultat- och balansräkning
  - beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Fastställande av det antal ledamöter som ska ingå i Kontaktas styrelse
 8. Val av ordförande och vice ordförande i Kontakta och dess styrelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 11. Val av tre ledamöter i valnämnd
 12. Fastställande av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter
 13. Behandling av motioner
  - Inga motioner inkomna
 14. Fastställande av avgifter
 15. Övriga frågor
   -    Ändringar i Föreningen Kontaktas stadgar

Bilagor till årsmötet:

- Dagordning årsmöte Föreningen Kontakta Sverige samt Dagordning Bolagsstämma Kontakta Sverige Service AB

- Årsredovisning 2017 Föreningen Kontakta Sverige samt Årsredovisning Kontakta Sverige Service AB

- Valberedningens förslag

- Förslag nya stadgar Föreningen Kontakta Sverige