Regeringen bortser helt från näringslivets intressen i sitt förslag om skriftliga avtal

Den 6 februari presenterade Per Bolund och Helen Fritzon att regeringen nu lägger förslag om lagstiftning av skriftliga avtal vid försäljning via telefon. Förslaget ska omfatta både varm och kall försäljning och alla tjänster och produkter omfattas. Endast försäljning som redan har särlagstiftning ska undantas.

Syftet med lagstiftning är att komma åt de som lurar och bedrar konsumenter, särskilt utsatta sådana. Syftet är självklart behjärtansvärt. Självklart ska konsumenter skyddas och särskilt utsatta sådana. Men förslaget bidrar inte till att uppnå det syftet.


Konsumenttrygghet skapas genom att få bort de oseriösa och kriminella från marknaden, i alla kanaler. Det som ger bäst effekt är agerande från myndigheter och dagens lagstiftning räcker gott och väl. Det har Konsumentverket visat genom effektiv tillsyn de senaste två-tre åren. Genom att bedriva tillsynsärenden mot oseriösa företag som medvetet begår brott och ha en aktiv dialog med dem som omedvetet begår brott, så har antalet anmälningar avseende telefonförsäljning sedan 2015 kraftigt minskat.


Att tro att kriminella kommer att ta intryck av lagstiftning om skriftliga avtal är trams på ren svenska. De struntar ju redan i befintlig lagstiftning… Resultatet blir istället att oseriösa eller kriminella flyttat till andra kanaler, andra länder eller annan typ av verksamhet där de fortsätter lura och bedra.


Konsekvenser av förslaget:
- Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI) kommer skriftliga avtal vid telefonförsäljning att leda till ett försäljningsbortfall på ca 30 procent bland de företag som i hög utsträckning använder sig av kanalen telefon och muntliga avtal.
- Minskad försäljning leder till att 1000-tals jobb kommer att försvinna. Direkt inom sälj och indirekt alla tjänster som möjliggör försäljning.
- Vissa branscher som är särskilt beroende av telefon riskerar att drabbas mycket hårt, kanske även försvinna.
- Nyföretagande och sund konkurrens drabbas till följd av att försäljning försvåras.

- Redan idag använder oseriösa skriftliga avtal för att lura in konsumenter i bindande avtal.
- Befintliga kunder som redan valt att vara kund måste bekräfta avtal vid exempelvis merförsäljning.


När alliansregeringen tillsatte utredningen var ett tydligt utredningsdirektiv att både ta hänsyn till näringslivsaspekter och konsumentaspekter. Utredningen gjorde en undermålig analys av konsekvenserna för näringslivet. Tyvärr har regeringen fortsatt att ta begränsat hänsyn till näringslivets behov och lagt ett ensidigt fokus på konsumentintresset.


Vi anser ifrån näringslivets sida att det är viktigt att allianspartierna nu ger en ökad prioritet åt näringslivets aspekter, för det har regeringen bortsett ifrån.


Tina Wahlroth

Kontakta

0735 66 55 22