Om KontaktAkademin

Vi har skapat KontaktAkademin för att hjälpa våra medlemmar och dess medarbetare i ett av vårat viktigaste uppdrag, att säkerställa att våra kunder och andra intressenter uppfattar vårt arbete som seriöst och att vi tillför mervärde i våra kontakter.

I KontaktAkademin kan våra medlemsföretag certifiera sina medarbetare i vårat viktigaste arbetsverktyg, kundkommunikation. I våra certifieringsutbildningar kommer medarbetarna att få lära sig samtliga framgångsmoment som vi menar är centrala i en seriös och professionell kundkommunikation.

När vi har skapat KontaktAkademin så har vi utgått från tre huvudområden som vi vet är viktiga för våra medlemmar.

Alla ska ha tid
Våra medlemmar har telefonen som arbetsredskap och där en av de främsta framgångsfaktorerna är en hög kvantitet i det konkreta kundarbetet. Detta medför små möjligheter till längre utbildningsinsatser som sträcker sig över flera dagar. Mot bakgrund av detta arbetar vi med en molnbaserad utbildningslösning där studierna kan ske via dator, surfplatta eller smartphone.

• Utbildningsprogrammen består av 16 lektioner med en lektion per vecka i dess grundform. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.
• De flesta av oss klarar av att hålla koncentrationen uppe i cirka 20 minuter. Därför är de flesta lektionerna mellan 15-20 minuter långa.
• Inga programvaruinstallationer krävs, vi har redan tagit hand om allt det svåra.
• Allt som behövs är en internetuppkoppling. Klassrummet är där deltagarna är.
• Företaget behöver inte avsätta fasta gemensamma tider för utbildningsinsatser. Utbildningen är anpassad efter varje deltagares schema.

Alla ska få en kvalitativ bas
Kvaliteten i våra samtal är avgörande för såväl resultatutfallet som för kundens bild av företaget. I våra utbildningsprogram utgår vi från Kontaktas affärsetiska grundprinciper och klär dessa med teorier, föreläsningar, expertintervjuer samt observationer av autentiska kundsituationer.

Lärande för vuxna handlar i mångt och mycket om att förstå samband, kunna tolka situationer och anpassa sitt beteende till olika situationer. Forskning visar även att lärande över tid varvat med reflektion, praktiskt arbete och stöd under tiden skapar de bästa förutsättningarna för att utveckla praktiska färdigheter.

• Pedagogiken i lektionerna är uppbyggda med teori och forskning inom exempelvis försäljning eller kundkommunikation, observationer av autentiska kundsituationer samt intervjuer med andra experter från näringslivet och forskarvärlden.
• Varje lektion innehåller en utmaning i syfte att anpassa innehållet till varje individs specifika arbetssituation.
• Efter genomförd utbildning har deltagarna möjlighet att erhålla ett certifieringsdiplom som bevis på vilka förmågor och färdigheter de har utvecklat under programmet.
• Utbildningsprogrammet innehåller även en coachfunktion vilket möjliggör för deltagarens närmsta teamledare eller coach att vara aktiv och stötta under hela programmet.

Alla ska kunna investera
Att investera i kvalitativ kompetensutveckling är ett område som de flesta företag inser vikten av, samtidigt är det många gånger en praktisk utmaning då det ofta innebär ett stort åtagande gällande såväl tid som pengar.

Exempel säljutbildning: Kontaktas medlemmar investerar 1 475 kronor (ex. moms) per deltagare och utbildning. Då ingår även tidigare nämnd coachfunktion som möjliggör för närmsta teamledare eller coach att aktivt följa varje medarbetares utveckling och stötta under programmets gång.

Ta del av ett exempel från vår telefonsäljutbildning:
Bild filmexempel säljprogrammet

 

Kontakt: Tina Wahlroth på tel 0735 66 55 22